Natalie D.


DOB - 03 - 12 - 00       Hair - Blonde       Eyes - Blue