Jenna H.

Hair - Dark blonde
Eyes - Hazel
DOB - 3/21/07