Olivia R.

Hair - Blonde      Eyes - Hazel     DOB - 11/03/09