Juliana V.Hair - Blonde     Eyes - Blue     DOB - 02-22-08