Hudson L.

DOB:9/28/16     Hair: BlondE     Eyes: Blue