Hudson L.

DOB: 9/28/16     Hair: BlondE     Eyes: Blue